بسته های افزایشی اینترنت پر سرعت سیم کارت های دیتای رایتلInfo قابل ذکر است که سرعت بسته حجم افزایشی برابر با سرعت بسته در حال استفاده مشترک خواهد بود.
نام بسته : اینترنت پایه
سرعت : 128
قیمت 1 گیگابایت (ریال) : 80,000
قیمت 2 گیگابایت (ریال) : 150,000
قیمت 5 گیگابایت (ریال) : 360,000

نام بسته : اینترنت پیشرفته
سرعت : 512
قیمت 1 گیگابایت (ریال) : 95,000
قیمت 2 گیگابایت (ریال) : 175,000
قیمت 5 گیگابایت (ریال) : 420,000

Warning * مهلت استفاده از هر یک از حجم های افزایشی، 30 روز است.